Lär dig mer om olika typer av larmnät

För att förmedla larminformation till en mottagare som kan vidta åtgärder behövs någon form av överföringsmetod – ett larmnät. Oavsett vilken typ av larmöverföring man väljer bör man vända sig till en leverantör med god kunskap och erfarenhet av larmkommunikation för att alla delar ska bli rätt.

Flera vanliga metoder att skicka larm är helt oövervakade, d.v.s. det finns ingen aktiv övervakning av att kommunikationen verkligen fungerar när ett larm ska skickas. Larmobjekt med större värden som ska skyddas bör ha en lösning som har en aktiv övervakning av kommunikationen.

1. Telefonnät

Här skickas informationen via telefonledningen till larmcentralen. Beroende på utrustning kan olika typer av meddelanden skickas. Telefonnätet har nackdelen att förbindelsen är oövervakad. Om telefonledningen bryts får larmcentralen ingen information om detta och en inbrottstjuv kan arbeta ostört.

2. GSM-nät

Överföring via GSM kan vara ett alternativ då det saknas fast telefonledning. Larminformationen kan skickas via tal- eller datakanalen, SMS eller GPRS. Alla varianter utom GPRS är normalt oövervakade. Larmmeddelanden som skickas via SMS kan fördröjas, i vissa fall flera timmar, innan de kommer fram till mottagaren.

Läs om Multicom Wireless

3. Larm över Internet

Ett alternativ kan vara att använda en befintlig Internetförbindelse för att skicka IP-baserade larmmeddelanden. Förbindelsen kan övervakas med samma teknik som för annan IP-baserad larmkommunikation. Används Internet måste man ha ett fullgott skydd mot hackers och annat som kan störa eller slå ut kommunikationen. Dock bör man använda en reservväg som GPRS som tar över om förbindelsen med Internet slås ut t.ex. genom en s.k. DoS-attack. Fördelen med att använda en befintlig Internetförbindelse är att det är billigt eftersom en befintlig förbindelse kan användas. Nackdelen är bl.a. hur felanmälan och felsökning kan ske vid fel på förbindelsen.

Läs om Multicom IP Bas

4. Särskilda larmnät med övervakning

Särskilda larmnät är byggda för att enbart skicka larmmeddelanden och har generellt mycket hög driftsäkerhet bl.a. genom redundans av förbindelser. Multicom Online är i princip det enda rikstäckande kommersiella larmnät som finns i Sverige och nätet övervakas kontinuerligt för att omedelbart skicka larm – dels vid skarpa larm men även om förbindelsen bryts.

Läs om Multicom Online

5. Särskilda larmnät över IP med övervakning

Med IP-teknik kan man även bygga privata nät med TCP/IP-kommunikation. Fördelen med ett skyddat IP-nät är att det finns säkrad kapaci­tet och att skyddet mot oönskad datatrafik, hackers och andra attacker är väsentligt bättre eftersom nätet är skilt från publikt Internet.

Läs om Multicom IP Total

6. Larm över kundägt IP-nät, t.ex. stadsnät eller företagsnät

Ett eget IP-nät kan även användas för larmkom­munikation. Nätet knyts ihop med en övervak­ningsfunktion och kopplas till en larmmottagare. Fördelar med det egna nätet – förutom låg kommunkationskostnad – är att det är väl skyddat mot intrång och att det därmed bara behövs en säkrad förbindelse till en larmmottagare. Även här bör man använda en reservväg, t.ex. GPRS, för larmobjekten eftersom företagsnät kan tas ur drift för underhåll eller saknar reservkraft vid strömavbrott. Man bör dock vara medveten om att larmcentralen ofta tar ut en avgift för att övervaka förbindelsen.

Läs om Multicom IP VPN

Spara med illustration

En förklarande illustration och utskriftsvänlig version av denna sida hittar du i vårt informationsblad nedan.

Olika typer av larmnät (PDF)

Läs även...

Är du intresserad av att veta mer om skillnaderna mellan övervakad och oövervakad larmöverföring? Läs då:

Varför övervakad larmöverföring?

Illustration och förklaring: Övervakad vs oövervakad larmöverföring

Copyright 2016 AddSecure
Multicom Security AB, en del av AddSecure Group| Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten | Tel: 08 685 15 00 | Kundsupport: 020 32 20 00 | info@addsecure.se